SB Verkoopstyling & Woningfotografie

Algemene voorwaarden SB Verkoopstyling & Woningfotografie

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

 a. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37102115 gevestigd Han Hoekstrahof 78, 1628 WS, Hoorn.

 b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn een overeenkomst sluit.

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

 3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

 

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

 

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

 5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn op de factuur aan te geven wijze.

 6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn geleverde dienst(en).

 7.2. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn worden verstrekt.

 Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn zijn verstrekt, heeft  SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn et recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor kenbaar SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn behoorde te zijn.

7.5. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken jegens SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 10 Diversen

10.1. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is

SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn tot mededeling verplicht.

10.4 SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

 

 Artikel 11

11.1  De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door SB Verkoopstyling & Woningfotografie te Hoorn gebruikt kunnen worden.

 

Verkoopstyliste en woningfotografie: Saskia Bisschop

Woonplaats: Hoorn

Provincie: Noord-Holland

Website: sbverkoopstyling.nl

E-mail: info@sbverkoopstyling.nl

Telefoon: 06 510 649 96

KvK: 37102115

 

Algemene voorwaarden

 

NVM Open Huizen Dag

Copyright © 2018 SB Verkoopstyling & Woningfotografie | Alle rechten voorbehouden